دانلود آهنگ ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه ریمیکس اینستا

356

دانلود آهنگ ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه ریمیکس اینستا

آهنگ  ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه ﻛﺞ ﻣﻴﺮه ﻣﺚ ﻓﺮﻓﺮه ﺑﮕﻮ ﻧﺖ ﻧﺪاره از ﺣﻔﻆ ﺑﺮه ریمیکس اینستایی ترند

آهنگ ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه اینستا ریمیکس اصلی

دانلود تمام آهنگ های بابی ریمیکس

دانلود آهنگ ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه ریمیکس اینستا

متن آهنگ بابی ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

ﺑﻴﺴﭽﺎری ﺗﻮی وﻳﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﻜﺴﺖ ﻣﻴﺪه ﻣﻴﮓ ﻧﻮﻛﺎﻟﻪ

ول ﻛﻨﻴﺶ ﻛﻔﻪ ﺳﻮﺷﺎﻟﻪ ﻧﺎﻧﺴﺘﻪ داﻓﻰ ﭘﺮﻛﺎره

ﺗﻮی ﭘﻴﺠﺶ ﭼﮏ ﺷﻪ اﻛﺴﺶ ﻫﺮﺷﺒﻮ ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ

ﺗﮓ ﺷﺪه ﺗﻮ اﻳﻨﺴﺘﺎ ﺧﻮدش ﺗﮏ وﺳﻄﻪ ﺷﻴﺸﺘﺎ دورش

ﻫﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺑﺨﻮرش ﻛﻢ ﻧﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺎ ﭘﺮش

ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻳﻪ دﻳﻘﻪ واﻳﺴﻪ ﺟﺎش ﻫﻤﺶ داره ﻛﺮاش

روی ﻓﺎﻟﻮﻓﺮاش ﻳﻪ ﺟﻤﻌﻮ ﺑﻪ ﭼﺦ ﻣﻴﺪه ﺗﺎﻳﺘﻠﺎش

وﻟﻰ ﻫﺮﭼﻰ ﺑﺎﺷﻪ ازون ﻫﺎﻳﭙﺮاس

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه

ﻛﺞ ﻣﻴﺮه ﻣﺚ ﻓﺮﻓﺮه ﺑﮕﻮ ﻧﺖ ﻧﺪاره از ﺣﻔﻆ ﺑﺮه

دوﺗﺎ ﺟﺎﺳﺖ ﻳﻜﻰ ﭘﺮاﻳﻮت ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﭘﺎی ﺑﻠﺎﻳﻨﺪﻳﺖ

ﺟﻮﻳﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﻟﺎﻳﻮت ﺑﮕﻪ ردددد ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺗﺎﻳﻤﺖ

داد ﻣﻴﺰﻧﻪ ا ﭘﻨﺠﺮه ﺻﻨﺪﻟﻴﻮ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻏﺮوب ﻛﻤﭙﺮه دﻳﺮ اوﻣﺪه ﻧﺨﻮاد زود ﺑﺮه

ﻣﻴﺪه ﭘﻰ وی ﺑﺎﻳﻪ ﻟﺴﺖ ﻧﻴﻢ دﺧﻰ ﻓﻌﺎل ﻋﺸﻖ دﻧﺴﻪ

داره داب ﻣﻴﺮه ﺗﻮی ﻟﺤﻈﻪ ﻛﺎرا ﻫﻴﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ درﺿﻤﻦ

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!