دانلود آهنگ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ Elyad ریمیکس تند بیس دار ( اصلی )

113

دانلود آهنگ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ Elyad ریمیکس تند بیس دار ( اصلی )

ریمیکس آهنگ جدید الیاد آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ تند بیس دار برای ماشین

 آهنگ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ با صدای زن و مرد معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ بابا به به به این حال به این سال ریمیکس ترکیبی شایع

دانلود آهنگ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ Elyad ریمیکس تند بیس دار ( اصلی )

دانلود اهنگ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ ریمیکس بیس دار تند

دانلود آهنگ


دانلود اهنگﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ

متن آهنگ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ

اﻣﺸﺐ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺗﻮ رو دﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺖ

ﮔﻮش ﺑﺪه ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎم ازت ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺟﺰ دو ﺑﺎل ﭘﺮواز

ﻋﺸﻘﻢ ﻛﻨﺎر ﺗﻮه ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ

ﺑﺮی دﻟﺨﻮش ﺑﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﻢ

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

رﻳﺸﻪ ﻛﺮدی ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﭼﺮا از ﺗﻮ ﻧﮕﻢ ﻫﺮ دم

ﻳﻪ ﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻛﺮدی ﺧﻮدﻣﻢ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!