دانلود آهنگ چند تا دوﺳﻢ داری ﺳﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ سهیل ولکا ریمیکس رپ اینستا

523

دانلود آهنگ چند تا دوﺳﻢ داری ﺳﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ سهیل ولکا ریمیکس رپ اینستا

 ریمیکس آهنگ ﮔﻔﺘﻰ ﺳﺎﻟﻴﻮاﻧﻰ ﻣﻨﻢ دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻴﻜﺖ با صدای زن و مرد دختر معروف اینستاگرام

آهنگ رپ ﺣﺮﺻﻢ ﺑﺪی ﻫﻤﺶ ﺟﻨﺘﺎ دوﺳﻢ داری ﺳﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ گلیپ و استوری اینستاگرام

دانلود ریمیکس رپ شاد رقصی تند بیس دار پارتی

دانلود آهنگ چند تا دوﺳﻢ داری ﺳﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ سهیل ولکا ریمیکس رپ اینستا

متن آهنگ چند تا دوﺳﻢ داری ﺳﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ سهیل ولکا

ﮔﻔﺘﻰ ﺳﺎﻟﻴﻮاﻧﻰ ﻣﻨﻢ دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻴﻜﺖ

ﮔﻔﺘﻰ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﻪ دﺳﺘﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﺖ

اﺧﻪ ﻓﺴﻘﻘﻠﻰ ﭼﻰ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ

اﺧﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻧﻤﻴﺴﺎزه ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ دوری ﺑﺖ

ﻳﻪ در ﻣﻴﺨﻮام اوﻧﻮرش اﺗﺎﻗﺖ ﺑﺎﺷﻪ

اﻳﻦ ﻋﺎدﻳﻪ ادم ﺑﺨﻮاد ﻣﻌﺘﺎدش ﺑﺎﺷﻪ

اﻳﻦ ﻋﺎدﻳﻪ ﺗﺨﺲ ﺑﺎﺷﻰ

ﺣﺮﺻﻢ ﺑﺪی ﻫﻤﺶ ﺟﻨﺘﺎ دوﺳﻢ داری

ﺳﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻪ روز ﺑﺎز ﻧﺸﺪ اﻳﻦ در دﻳﮕﻪ

ﺑﺮات ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﺗﺨﺘﺖ

ﺳﺮاﻏﺘﻮ از ﻋﺮوﺳﻜﺎت ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻘﺪ ﺑﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﻟﻢ ﻧﻤﻴﺎد دﻳﮕﻪ ﻗﺮﺻﺎ

ﺑﻪ ﻛﺎرم ﻛﺎﻓﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﺑﺎزم ﺗﺎ ﭼﺸﺎم ﻣﺜﻞ اﺑﺮا ﺑﺒﺎرن

ﺑﻴﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻴﺎ دﻳﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﺑﻴﺎ دﻳﮕﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺗﺮ از ﻗﺒﻠﻪ

اون رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻳﮕﻪ ﺑﺮﻧﻤﻴﮕﺮده

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!