دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد ریمیکس صدای بچه ترند اینستا

33

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد ریمیکس صدای بچه ترند اینستا 

ریمیکس آهنگ ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ هی مشق  من می کنم هی غش مبادا روزی امتحانی باشه چالش اینستاگرام

آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد + متن کامل ( چالش بچه های مدرسه ای موقع امتحانات )

دانلود آهنگ کی تورو قشنگت کرده اینستا ( رمیکس ترند )

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد ریمیکس صدای بچه ترند اینستا

متن آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺘﺎب دارﻳﻢ ﺧﻴلی ﻋﻠﻮم اﺳﻴﺮم ﻛﺮد رﻳﺎﺿﻰ ﭘﻴﺮم ﻛﺮد

ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﻮﻧﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﻧﺪم ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺳﻜﺘﻪ

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺘﺎب دارﻳﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻠﻮم اﺳﻴﺮم ﻛﺮد رﻳﺎﺿﻰ ﭘﻴﺮم ﻛﺮد

ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﻮﻧﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﻧﺪم ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺳﻜﺘﻪ

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ هی مشق  من می کنم هی غش مبادا روزی امتحانی باشه

نمره ی ما زیر 12 باشی ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺘﺎب دارﻳﻢ ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ بدبخت شدیم خیلی

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!