دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود دیان ریمیکس رپ ترکیبی ترند

42

دانلود اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس دیان ریمیکس رپ ترکیبی ترند

  ریمیکس آهنگ دیان و امید کرمی ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت تند بیس دار سوت دار با دیالوگ غمگین

آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود  اصلی بدون ریمیکس با گیتار

دانلود ریمیکس های اختصاصی سایه بختک رپ غمگین طولانی اینستا

 دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود دیان ریمیکس رپ ترکیبی ترند

دانلود ریمیکس قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ دیان تند بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ عروسک چوبی دیان و امید کرمی اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود دیان

ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت

ﺳﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎور ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎت

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدم ﮔﻮل ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺧﻮردم

ﮔﺮﭼﻪ دوﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻰ وﻟﻰ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﺮدم

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد

ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدی ﺑﺮام ﻳﻪ ﻣﻌﺒﻮد

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دروغ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد

دروغ ﻫﺎی ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ

ﺳﺮم از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮی ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺬاری

ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ

ﺑﺎور ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﻮرو اﻳﻦ دل ﺳﺎدم

ﻣﻦ ﺗﺎوان ﭘﺎﻛﻰ ﻗﻠﺒﻤﻮ دادم

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!