دانلود آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه ریمیکس رپ اینستا

76

دانلود آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه ریمیکس رپ اینستا

  آهنگ مهدی دارابی زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه ﺗﺎ ﺑﻬﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ریمیکس رپ سوت دار با دیالوگ غمگین

ریمیکس آهنگ هوروش بند الان الان الان تو بی من کجایی با گیتار صدای زن و مرد تند بیس دار معروف اینستاگرام

دانلود ریمیکس رپ ترکیبی غمگین تنهایی خفن طولانی ترند اینستاگرام

دانلود آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه ریمیکس رپ اینستا

ریمیکس رپ هوروش بند و تتلو و دانیال زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه ریمیکس دیجی فردین

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه ریمیکس دیجی بنیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه اجرای زنده با گیتار

دانلود آهنگ


آهنگ اصلی

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ زیر بارونا گمم یعنی بی تو چی میشه

ﻳﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﻪ ﺑﻐﺾ ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻔﻢ ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ

زﻳﺮ ﺑﺎروﻧﺎ ﮔﻤﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ

ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ دورﻣﻦ ﺑﻴﺎ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ

اﻟﺎن اﻟﺎن اﻟﺎن اﻟﺎن ﺗﻮ ﺑﻰ ﻣﻦ ﻛﺠﺎﻳﻰ

ﺑﻴﺎ ﺑﺬار ﻣﻴﻮن دﺳﺖ ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﻢ ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره از ﺧﻮدم ﺑﻰ ﺧﻮد ﺷﻢ

ﺑﻴﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻰ دل ﺧﻮش ﺷـــــﻢ

زﻳﺮ ﺑﺎروﻧﺎ ﮔﻤﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪﺗﺎ ﺑﻬﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ

ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ دورﻣﻦ ﺑﻴﺎ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ اﻟﺎن اﻟﺎن اﻟﺎن اﻟﺎن ﺗﻮ ﺑﻰ ﻣﻦ ﻛﺠﺎﻳﻰ

ﻓﺎﺻﻠﻤﻮن ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ دورﻳﺘﻢ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻴﺸﻢ

ﺑﻴﺨﻴﺎل ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻰ ﺗـــــﻮ دارم ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ اﻳﻦ روزا رو ﻣﻴﭽﺸﻢ ﻫﻰ

زﻳﺮ ﺑﺎروﻧﺎ ﮔﻤﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻤ ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻣﻰ ﭘﻴﭽﻪ

ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ دورﻣﻦ ﺑﻴﺎ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ اﻟﺎن اﻟﺎن اﻟﺎن اﻟﺎن ﺗﻮ ﺑﻰ ﻣﻦ ﻛﺠﺎﻳﻰ

 

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!