دانلود آهنگ زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣثل ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه ریمیکس اینستا ( اصلی از بابی + متن )

282

آهنگ زده ﻓﻴﺮی عه عه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی عه عه

دانلود آهنگ زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه ریمیکس اینستا ( اصلی از بابی + متن )

آهنگ  زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه بابی ریمیکس اینستا + متن اهنگ 

دانلود تمام آهنگ های بابی ریمیکس ( بابک ایمانی )

دانلود آهنگ زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣثل ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه ریمیکس اینستا ( اصلی از بابی + متن )

متن آهنگ بابی زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

ﺑﻴﺴﭽﺎری ﺗﻮی وﻳﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﻜﺴﺖ ﻣﻴﺪه ﻣﻴﮓ ﻧﻮﻛﺎﻟﻪ

ول ﻛﻨﻴﺶ ﻛﻔﻪ ﺳﻮﺷﺎﻟﻪ ﻧﺎﻧﺴﺘﻪ داﻓﻰ ﭘﺮﻛﺎره

ﺗﻮی ﭘﻴﺠﺶ ﭼﮏ ﺷﻪ اﻛﺴﺶ ﻫﺮﺷﺒﻮ ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ

ﺗﮓ ﺷﺪه ﺗﻮ اﻳﻨﺴﺘﺎ ﺧﻮدش ﺗﮏ وﺳﻄﻪ ﺷﻴﺸﺘﺎ دورش

ﻫﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺑﺨﻮرش ﻛﻢ ﻧﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺎ ﭘﺮش

ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻳﻪ دﻳﻘﻪ واﻳﺴﻪ ﺟﺎش ﻫﻤﺶ داره ﻛﺮاش

روی ﻓﺎﻟﻮﻓﺮاش ﻳﻪ ﺟﻤﻌﻮ ﺑﻪ ﭼﺦ ﻣﻴﺪه ﺗﺎﻳﺘﻠﺎش

وﻟﻰ ﻫﺮﭼﻰ ﺑﺎﺷﻪ ازون ﻫﺎﻳﭙﺮاس

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

ﻣﻴﺮه اﻓﺘﺮر ﺑﻔﺘﺘﺮر ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﺮه

ﻛﺞ ﻣﻴﺮه ﻣﺚ ﻓﺮﻓﺮه ﺑﮕﻮ ﻧﺖ ﻧﺪاره از ﺣﻔﻆ ﺑﺮه

دوﺗﺎ ﺟﺎﺳﺖ ﻳﻜﻰ ﭘﺮاﻳﻮت ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﭘﺎی ﺑﻠﺎﻳﻨﺪﻳﺖ

ﺟﻮﻳﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﻟﺎﻳﻮت ﺑﮕﻪ ردددد ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺗﺎﻳﻤﺖ

داد ﻣﻴﺰﻧﻪ ا ﭘﻨﺠﺮه ﺻﻨﺪﻟﻴﻮ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻏﺮوب ﻛﻤﭙﺮه دﻳﺮ اوﻣﺪه ﻧﺨﻮاد زود ﺑﺮه

ﻣﻴﺪه ﭘﻰ وی ﺑﺎﻳﻪ ﻟﺴﺖ ﻧﻴﻢ دﺧﻰ ﻓﻌﺎل ﻋﺸﻖ دﻧﺴﻪ

داره داب ﻣﻴﺮه ﺗﻮی ﻟﺤﻈﻪ ﻛﺎرا ﻫﻴﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ درﺿﻤﻦ

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه اه

زده ﻓﻴﺮی اه اه ﻣﺚ ﻛﺘﻰ ﭘﺮی اه اه

ﭘﺮ اﺑﻴﻠﻴﺘﻰ اه اه وﻟﻰ ﻟﺎی ﻛﻰ ﻛﻰ اه

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!