دانلود آهنگ دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری ریمیکس تند بیس دار اینستا

183

دانلود آهنگ دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری تند بیس دار اینستا

اهنگ دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری ریمیکس با صدای زن دختر با گیتار پیانو ترند وایرال اینستاگرام

اهنگ نیواد دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻣﻴﺮی اصلی کامل بدون ریمیکس

ریمیکس اهنگ دوﺑﺎره ﺗﻮ دوﺑﺎره ﻣﻦ ﻣﺮور ﻛﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮه و ﻏﻢ از نیواد

دانلود آهنگ های جدید اینستاگرام ۱۴۰۳ ترند اینستا ریلز ایرانی ۲۰۲۴

دانلود آهنگ دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری ریمیکس تند بیس دار اینستا

دانلود اهنگ نیواد دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری ریمیکس بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ نیواد دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری با گیتار پیانو نسخه اصلی

دانلود آهنگ


متن اهنگ دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری ریمیکس :

دوﺑﺎره ﺗﻮ دوﺑﺎره ﻣﻦ ﻣﺮور ﻛﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮه و ﻏﻢ

دوﺑﺎره زﺧﻢ ﭘﺮ درد ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﻜﺸﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺮﮔﺮد

اﮔﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﺸﻢ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺑﺮی و ازم ﺟﺪا ﺷﻰ

ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﻨﻮ آروم ﻛﻨﻪ

آﺧﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻰ اﺻﻠﺎ ﻣﻨﻮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻰ

ﭼﺮا ﭼﺸﺎم اﻧﻘﺪ اﺷﻜﻰ ﺷﺪه

دﻳﺪی زدی زﻳﺮش دﻳﺪی ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺪاری

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻣﻴﺮی ﭼﺮا ﻣﻨﻮ ﺑﺎزی ﻣﻴﺪادی

دﻳﺪی ﻳﻪ دروﻏﻰ دﻳﺪی دﺳﺘﺖ رو ﺷﺪه واﺳﻢ

ﺷﺪی ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﻛﻪ اﺻﻠﺎ دﻳﮕﻪ ﺗﻮرو ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻢ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!